Iniciativa EQUAL

Co je to Iniciativa Společenství EQUAL?

Iniciativa Společenství EQUAL je jednou ze čtyř iniciativ Společenství, které jsou v programovacím období 2000 - 2006 spolufinancované ze Strukturálních fondů. Iniciativa Společenství EQUAL spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu (ESF) je jedním z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ).

Tato Iniciativa podporuje na celém území EU mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Cílem Iniciativy je tedy vyvinou a prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházení buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání.

Pro implementaci Iniciativy Společenství EQUAL jsou klíčové principy, jejichž respektování umožňuje vyvinout, otestovat a hlavně prosadit nové nástroje do politiky i praxe. Těmito principy jsou: tématický přístup, mezinárodní spolupráce, partnerství, společné rozhodování, inovativnost a mainstreaming. Dalším základním principem, tentokrát společným pro všechny programy podporované ze Strukturálních fondů, je gender mainstreaming neboli princip zohledňování rovných příležitostí žen a mužů ve všech plánovaných i realizovaných aktivitách podporovaných projektů.

Tématický přístup umožňuje nalézt rozvojová partnerství zabývající se obdobnou problematikou v jiné zemi a tedy i využít stávajících zkušeností dané země s řešením obdobných problémů.

Další informace naleznete na www.equalcr.cz.